سی دی جنوب سال 1393

اردوی حنوب مهتدین

موسسه فرهنگی مهتدین

5,000

محصول اصلی

مهتدین

مهتدین

1,000,000

محصول پنجم100,000

محصول چهار

محصول چهار

محصول چهار

777,777

در نظر استاد علی صفایی حائری مفهوم تربیت به این معنا است که از آهن ماشین‌ ساختن و از بشر آدم آفریدن. مراد از انسان، موجود اجتماعی ابزارساز و یا حیوان ناطق و انتخاب کننده و آزاد و خلاق نیست که این ...

تعلیم و تربیت مهمترین دغدغه فکری صفایی را تشکیل می دهد. وی مجموعه ای از کتاب ها را با عنوان عمومی« از سری روش ها – روش تربیتی» تألیف کرده و به چاپ رسانده است. البته محور ضمنی سایر کت ...

مسافر کربلا


بابانظر


خسی در میقات


خاک های نرم کوشک


ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین