عوامل سهیم و موثر در تربیت
سهم خانواده در تربیت

در اسلام، طبق روايات و احاديث فراوان، تربيت فرزندان وظيفه و تکليف والدين است. در قرآن کريم برخي آيات به صراحت یا غیرمستقیم بر مسئوليت تربيتي خانواده تأکيد دارد. از جمله‌: آيات 6 سورۀ حريم،   ، آیۀ  323 سورۀ بقره ،  آیۀ  132 سورۀ طه  و آیۀ 55 سورۀ مريم هم‌چنين روايات زيادي دال بر اين معنا ديده مي‌شود؛ از جمله فرموده‌هاي مكرر حضرت ...

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین