پای درس استاد
مفهوم تربیت

در نظر استاد علی صفایی حائری مفهوم تربیت به این معنا است که از آهن ماشین‌ ساختن و از بشر آدم آفریدن. مراد از انسان، موجود اجتماعی ابزارساز و یا حیوان ناطق و انتخاب کننده و آزاد و خلاق نیست که این همه تعریف بشر است. این استعدادها و غرایز فردی و عالی و اجتماعی، توضیح آدم است. آدم کسی است که بر تمام استعدادهایش حکومت دارد و رهبری دارد و به آنها جهت می‌دهد. ...

آرای تربیتی

تعلیم و تربیت مهمترین دغدغه فکری صفایی را تشکیل می دهد. وی مجموعه ای از کتاب ها را با عنوان عمومی« از سری روش ها – روش تربیتی» تألیف کرده و به چاپ رسانده است. البته محور ضمنی سایر کتب او را نیز تربیت تشکیل می دهد. درواقع می توان سری کتاب های روش نقد و تفسیر قرآن او را نیز به عنوان بسط دهنده های نظریه تربیتی وی قلمداد نمود.    ...

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین