اقتصادي و حرفهاي
اهداف ساحت تربيت اقتصادي و حرفه‌اي

تدبير امر معاش و زندگي اقتصادي با درک موقعيت اقتصادي خود و جامعه و تلاش براي بهبود پيوستۀ آن  از طریق مشارکت سازنده در فعاليت‌هاي اقتصادي متناسب بر اساس نظام معيار اسلامی؛ درك و فهم مسائل اقتصادي خود و جامعه (در زمينۀ تاريخي، فرهنگي و اجتماعي) و رعايت الگوهاي ملي توليد، توزيع و مصرف منابع، کالاها و خدمات، با توجه به نظام معيار اسلامی؛ ...

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین