اجتماعي و سياسي
اهداف ساحت اجتماعی و سیاسی

بازشناسي، حفظ و اصلاح آداب، رسوم، هنجارها و ارزشهاي جامعه در پرتو نظام معيار اسلامی؛ درک مناسب موقعيت اجتماعي و سياسي خود و جامعه و مواجهۀ خردمندانه با تحولات اجتماعی وسیاسی بر اساس نظام معيار اسلامی، به منظور ساختن آيندهاي روشن و تأثيرگذاري بر آيندۀ خود و جامعه در سطح ملي و جهاني ...

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین