علمی و فناوری
اهداف ساحت تربيت علمي و فناوري

شناخت وبهره‌گيري از نتايج تجارب متراکم بشري در حوزۀ علم و فناوري (فهم و درک دانش‌هاي پايه وعلوم کاربردی، کسب مهارت دانش‌افزايي، کسب دانش، بينش و تفکر فناورانه براي بهبود کيفيت زندگي، به‌کارگيري شيوۀ تفكر علمي و منطقي و داشتن تفكر انتقادي در مواجهه با مسائل زندگی ) بر اساس نظام معيار اسلامی؛ ...

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین