دین شناسی
مبانی دین شناسی

گزاره هاي  بيانگر مواضع دين شناختي بر اساس ديدگاه اسلامي معتبر و مقبول در جامعۀ ايران که صرفاً به مباحثي دربارۀ دين (چيستي و چرايي دين، جايگاه دين در زندگي و نسبتي كه انسان با آن دارد، نحوۀ فهم دين، قلمرو دين و ارتباط آن با ساير معارف و...) مي پردازند و در حيطۀ دانش فلسفي مضافِ «فلسفۀ دين» (Philosophy of Religion) يا بعضاً در حوزۀ مباحث كلام جديد قرار مي گيرند ...

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین