روانشناختی
مبانی روانشناختی

آدمي تحت تأثير تعامل پيچيده و تأثير متقابل عوامل دروني (طبيعت و فطرت)، عوامل بيروني (محيط) و تجربيات خويش است. ...

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین