با هم نگری مبانی
با هم نگري مبانی اساسی

واقعيت انسان و موقعيت او در هستي انسان موجودي داراي فطرت الهي (معرفت و گرايشي اصيل نسبت به خداوند) است، كه با ارادة آدمی هم قابل فعليت يافتن و شكوفايي است وهم مي تواند به فراموشي سپرده شود، اما هرگز نابود نخواهد شد. انسان داراي استعدادهاي طبيعي قابل رشد و عواطف وتمايلات متنوعی است. ...

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین