سیاسی
مباني سياسي

هدف حکومت ديني زمين هسازي براي تحقق حيات طيبه است. تربيت شايستة عموم مردم به لحاظ حاکميت اصل مردم سالاري ديني در حکومت اسلامي، هم از جمله اهداف تشکيل حکومت است و هم با توجه به تکية اين نوع حکومت برانتخاب و حضورآگاهانة مردم، راهکار اصلی حفظ وتداوم نظام سياسی مطلوب به شمار می آيد. ...

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین