ارزش شناسی
مبانی ارزش شناسی

مباحثي دربارۀ ماهيت ارزشها و نحوۀ درك و اعتباربخشي آنها و نيز بخشي از گزارههاي مربوط به بيان مصاديق مهمترين ارزشهاي معتبر و چگونگي تحقق آنها بر اساس نظام معيار معتبر و مقبول در جامعۀ اسلامي (مباني وارزشهاي مبتني بر دين حق يا سازگار با آن) است، كه عموماً از حوزۀ فلسفۀ اخلاق و حكمت علمي با رويكرد اسلامي يا از منابع بيانگر نظام ارزشي و اعتقادي اسلام، به عنوان اصول موضوعه، اخذ شده ...

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین