معرفت شناسی
مبانی معرفت شناسی

 بخشي از مهمترين گزارههاي توصيفي و تبييني دربارۀ شناخت آدمي و حدود و ثغور آن ، كه بنا بر سنت متعارف در مباحث فلسفي معاصر و با توجه به اهميت بسيار عرصۀ معرفتشناسي در تبيين فلسفۀ تربيت، مباني مربوط به اين عرصه از مباني عام انسانشناختي متمايز گشته است (هر چند در متون رايج فلسفۀ اسلامي با وجود پرداختن به بسياري از مباحث اين عرصهي مهم، چنين تمايزي وجود ندارد). این مبانی عبارتند ...

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین