انسان شناسی
مبانی انسان شناسی

آن دسته از گزاره هاي توصيفي ـ تبييني مدلل دربارۀ واقعيت وجود انسان كه از متون معتبر اسلامي يا معارف اصيل اسلامي يا از مباحث مربوط به تعريف انسان در فلسفۀ اسلامي (علم النفس فلسفي) استخراج شدهاند و بايد آنها را به لحاظ نقش محوري تبيين و ترسيم سيماي انسان در هر نظريۀ فلسفي تربيت، سنگ بناي اصلي هرگونه توصيف و تبييني از فلسفۀ تربيت با رويكرد اسلامي دانست. این مبانی عبارتند از: ...

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین