زیبایی شناختی و هنری
اهداف ساحت تربيت زیبایی شناختی و هنري

درك معناي پديده‌ها وهدف رويدادهاي طبيعت/هستي براي دست‌يابي به درک کلي از جهان هستي و جايگاه خويش در آن بر اساس نظام معيار اسلامی؛ رمزگشايي و رمزگرداني از پديده‌هاي آشكار و پنهان طبيعت/ هستي و ابراز آن به زبان هنري؛ ...

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین