1394/9/16    تعداد بازدید:118 نفر
اهداف ساحت تربيت علمي و فناوري
اهداف ساحت تربيت علمي و فناوري

شناخت وبهرهگيري از نتايج تجارب متراکم بشري در حوزۀ علم و فناوري (فهم و درک دانشهاي پايه وعلوم کاربردی، کسب مهارت دانشافزايي، کسب دانش، بينش و تفکر فناورانه براي بهبود کيفيت زندگي، بهکارگيري شيوۀ تفكر علمي و منطقي و داشتن تفكر انتقادي در مواجهه با مسائل زندگی ) بر اساس نظام معيار اسلامی؛

بهرهگيري و ارزيابي از يافتههاي علمي و فناورانه و ایجاد خلاقيت و نوآوري در آن ها جهت کشف صورتهاي جديد واقعيت يا خلق روش ها وابزار های نوین برای وصول به اهداف متعالی در چهارچوب نظام معيار اسلامی؛

برنامهريزي و اجراي آگاهانۀ فعاليتهاي علمي ـ پژوهشي براي دستيابي خود وجامعه به آيندۀ مطلوب بر مبناي نظام معيار اسلامی؛

برقراري ارتباط سازنده با طبيعت از طريق شناخت و استفاده از طبيعت با هدف تکريم، تسخیر، آباداني و آموختن از آن براي ايفاي نقش سازنده در فعاليتهاي علمي در سطح ملي و جهاني بر اساس نظام معيار اسلامی؛

درک و كشف و تفسير پديده ها و رويدادهاي طبيعي  درجهت رمزگشايي و رمزگرداني ازآنها  به منزلۀ مخلوقات و آیات الهی در پرتو نظام معيار اسلامی.

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین