مسافر کربلا

روزی که برای آخرین بار با مادر خود خداحافظی کرد، گفت می روم وقتی راه کربلا باز شد، بر می گردم. پیکرش حدود ده سال مفقود بود و هم زمان با باز شدن راه کربلا در دهه هفتاد بازگشت. کتاب مسافر کربلا برش هایی از زندگانی فرمانده شهید، علیرضا کریمی است. نوجوانی که تنها هفده بهار عمر کرد. به حجم کم کتاب نگاه نکنید. گول زننده است.

.

  • بابانظر


  • خسی در میقات


  • مسافر کربلا


  • خاک های نرم کوشک


  • سلام بر ابراهیم

    زندگی نامه شهید ابراهیم هادی

  • خطبه متقین


ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین